മാട്ടുൽ ഗ്രാ മോ ത്സവ് 2016

കനൽ മുടിയ കർമ്മ പഥങ്ങളെ ''ശംസും ഖമറും'' പോലെ ജ്വലിപ്പിച്ച് പിന്നിട്ട വഴികൾ ചരിത്ര മുഹുർത്തത്തിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ തുന്നി ചേർക്കപെട്ട ഒരു നാടിന്റെ വികസന കുതിപ്പിലും ,സംസകരണത്തിലും നെഞ്ചിടിപ്പ് പോലെ കൂടെ നിന്ന അബുദാബി മാട്ടുൽ കെ,എം,സി,സി.. ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സകല ചാരുതയും സ്വാംശികരിച്ച് മാനത്തോട് മുത്തമിട്ട് കുശലം ചൊല്ലുന്ന അംബര ചുബികളുടെ,അറേബ്യൻ സംഗീതത്തിന് ശേലോത്ത് നിർത്വം വെക്കുന്ന അറേബ്യൻ മണലാര്യണിയത്തിൽ പ്രവാസത്തെ തഴുകി വരുന്ന ഇളം തെന്നനിൽ മനസ്സിൽ നിറയുന്ന ഗ്രാമ കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നൊരുരുക്കി വരുന്നു !! വർണ്ണോത്സവങ്ങളുടെ പെരു മഴക്കാലം .... *മാട്ടുൽ ഗ്രാ മോ ത്സവ് 2016 * *തലമുറ സംഗമം. *വനിതാ സംഗമം. *നാടൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനവും വിൽപനയും *കലാ.സാംസ്‌കാരിക.വിനോദ.വിജ്ഞാന ,മത്സരങ്ങൾ . *വ്യക്തികത വികസന പരിശീലന ക്ലാസ് , *പ്രതിഭാ സംഗമം, *പാചക മത്സരം, *ഇശൽ വിരുന്നു ,, അറേബ്യൻ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ പഴമയുടെയും.പുതുമയുടെയും തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന അബുദാബി നഗരത്തിൽ പ്രവാസ ചരിത്ര മുഹുർത്തങ്ങൾക്ക് വേദിആയ അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് സെന്റ്രലിൽ .. വർണ്ണ ശഭളങ്ങളുടെ പുതു പുത്തൻ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി വ്യക്തി.വികസനത്തിന്റെ. ഒരു നാടിന്റെ സാമുഹികവും.സംസ്കാരികതയും രാഷ്ട്രീയവും .കലയെയും കോർത്തിണക്കി പ്രവാസ ചുടിൽ എരിന്നമരുന്ന സങ്കിർണ്ണ മനസ്സിന് വിശാലതയുടെ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ഉട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ , ആ സുവർണ്ണ സ്വപ്ന സാക്ഷകാര നിമിഷത്തിലേക് . താങ്കളെയും കുടുംബത്തെയും . സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്.