'സ്നേഹ വലയം' പരിപാടിയുടെ ബ്രൊഷർ

കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ കൂട്ടയ്മ യു എ ഇ കമ്മിറ്റിയുടെ ആറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ നടത്തുന്ന 'സ്നേഹ വലയം' പരിപാടിയുടെ ബ്രൊഷർ ഉമ്മർ ചള്ളക്കരക്ക്‌ നൽകി കെ കെ മുഹമ്മദ്‌ ഹനീഫ്‌ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു